Υπηρεσίες Πωλήσεων για ξενοδοχεία

Η ψηφιακή τεχνολογία σας βοηθά να βελτιστοποιήσετε τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες, να μειώσετε τα κόστη σας να αυξησετε τα έσοδα σας και να αξιοποιήσετε το προσωπικό δυναμικό σας. Θα λαβουμε υπόψη όλα τα κριτήρια (οικονομική κατάσταση επιχείρησης, δυναμικό προσωπικό, μέγεθος μονάδας, τον βαθμό ψηφιοποίησης και μετέπειτα θα προβούμε στις παρακάτω ενέργειες.

  • Διαχείριση Συστημάτων Online
  • Κρατήσεων (IDS)
  • Διαχείριση Πωλήσεων
  • Εκπαίδευση Στελεχών Κρατήσεων
  • Υπογραφή Συμβολαίων με T.O & Ταξιδιωτικούς Πράκτορες
  • Υπογραφή Συμβολαίων με ΟΤΑ.
  • Ανάλυση Ανταγωνισμού
  • Διαχείριση Revenue & Yield
  • Reporting & Πρόβλεψη
  • Διαχείριση Πωλήσεων Social Media

Return back to Πωλήσεις

Return back to Home